Regulamin sklepu

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawcą jest aeroMind sp. z o.o. sp.k., ul. Piątkowska 112B, 60-649 Poznań, REGON 368269850, NIP 7822741074, kontakt@aeromind.pl, tel. +48613071030.

 2. Usługodawca prowadzi sklep internetowy (e-sklep) na platformie aeroMind.pl , w którym prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i usług za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Sklepu.

 4. Regulamin z chwilą jego akceptacji jest wiążącą integralną częścią Umowy bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 5. Przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik decyduje się przystąpić do współpracy z Usługodawcą oraz oświadcza, że warunki Regulaminu akceptuje.

 6. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawierania w swoim imieniu ważnych umów.

 7. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe. Sklep oferuje także Produkty używane oraz powystawowe. Informacja w tym zakresie znajduje się każdorazowo w opisie Produktu.

 9. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania Sklepu internetowego.

  2. Sprzedawca – Usługodawca tj. spółka aeroMind sp. z o.o. sp.k., ul. Piątkowska 112B, 60-649 Poznań, REGON 368269850, NIP 7822741074, kontakt@aeromind.pl, tel. +48613071030.

  3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Użytkowników/ Klientów wyposażonych w odpowiednie urządzenia końcowe umożliwiający zapoznawanie się z Towarami i/lub Usługami, w ramach którego Użytkownik ma możliwość nabywania Towarów lub Usług. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.aeromind.pl.

  4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu służący do złożenia indywidualnego zamówienia przez Klienta.

  5. Rezerwacja – rezerwacja Towaru w siedzibie Usługodawcy dla Klienta.

  6. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  7. Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa na rzecz Klienta, dostępna w ofercie Sklepu.

  8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.

  9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

  10. Konto Użytkownika - indywidualny dla każdego Użytkownika dostęp do panelu indywidualnych zamówień, zamówionych i/lub udostępnionych Plików, zamówionych Towarów/Usług, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika).

  11. Konto B2B - indywidualny dostęp do panelu B2B dla hurtowników/ partnerów Sprzedawcy.

  12. Bezzałogowy statek powietrzny (ang. Unmanned Aerial Vehicle [UAV] – aparat z napędem i bez załogi na pokładzie, który do utrzymywania się w powietrzu może wykorzystywać siłę nośną wytwarzaną wskutek działania praw aerodynamiki, na stałych (skrzydła) lub ruchomych powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę wyporu aerostatycznego (aerostat), sterowany za po mocą systemów autonomicznych lub zdalnie przez operatora (z ziemi, powietrza lub okrętu).

  13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  14. Gwarancja – dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, na podstawie którego wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

  15. Koszty dostawy – koszty wydania, w szczególności koszty opakowania oraz ubezpieczenia Towaru, a także koszty jego przesłania oraz odebrania.

  16. Osoba niebędąca konsumentem – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  17. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest zakup Towarów/Usług, w tym świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 nr 344 z późn. zm.).

  18. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierający ze Sprzedawcą Umowę;

  19. Producent – przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie.

  20. Produkt – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

  21. Towar używany/ powystawowy – produkt w pełni sprawny, mogący jednak nosić ślady użytkowania.

  22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  23. Usługa cyfrowa - usługa pozwalającą konsumentowi na:

   1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

   2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

   3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

  24. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z późn.zm.).

  25. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1 z późn.zm.)

  26. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

  27. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości.

  28. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UTF-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal Sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Użytkownika/ Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej) oraz numeru telefonu komórkowego.

 

§ 4 Ceny i oferty promocyjne

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Sklep umożliwia zakupy w walutach obcych.

 2. Wiążąca dla stron Umowy jest Cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Nie dotyczy to Towarów, których cechy, warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie z Klientem. W takim wypadku w opisie Towaru znajduje się odpowiednia informacja w tym zakresie.

 3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. W takim wypadku Sprzedawca informuje także dodatkowo o najniższej Cenie obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni .

 4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje każdorazowo odrębny dokument w postaci Regulaminu promocji cenowej, udostępniany Użytkownikom/ Klientom poprzez zamieszczone w Sklepie hiperłącze odsyłające do dokumentu.

 

 

§ 5 Składanie i realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 2. Informacje o Towarach / Usługach zawierają w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności zarobkowej i lub takiej, która naruszałaby lub mogłaby naruszać interes Sprzedawcy.

 6. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

  1. poprzez Formularz zakupu dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  3. e-mailem poprzez akceptację oferty przesłanej przez Sprzedawcę na żądanie Klienta na wskazany przez niego adres e-mail,

  4. dokonanie rezerwacji Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

 7. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane poprzez uprzednią rejestrację i zalogowanie się Użytkownika albo bez rejestracji.

 8. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zakupu.

 9. Dla czynnego korzystania ze Sklepu wymagana jest rejestracja Użytkownika i zalogowanie w Sklepie. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

 10. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania następujących danych, niezbędnych do identyfikacji Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, nr telefonu.

 11. Dozwolone jest tworzenie jedynie indywidualnych Kont.

 12. Aktywne Konto Użytkownika uprawnia Użytkownika w szczególności do:

  1. dostępu i przeglądania listy składanych Zamówień,

  2. zapisywania i tworzenia listy Towarów ulubionych, obserwowanych przez Użytkownika,

  3. zarządzania adresami płatności i dostawy,

  4. zmiany hasła i szczegółów Konta (w tym danych osobowych).

 13. Logowanie do Sklepu polega na wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, podawanych podczas rejestracji.

 14. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania fałszywych danych. Jeżeli podczas korzystania ze Sklepu nastąpiła zmiana danych, o których mowa wyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Sklepu celem ich modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku.

 15. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia oraz numer zamówienia.

 16. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Klienta).

 17. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781 z późn. zm.) oraz RODO.

 18. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 19. Z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej, po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, zawierającymi:

  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

  2. łączną cenę brutto,

  3. koszty dostawy,

  4. sposób i termin zapłaty,

  5. sposób i termin realizacji zamówienia,

  6. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy – wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 20. W przypadku gdy dla kraju dostawy Produktu nie ma możliwości ustalenia stałego kosztu dostawy, Sprzedawca przed potwierdzeniem otrzymania zamówienia, sporządza symulację kosztów dostawy, a następnie na podany przez Klienta adres e-mail wysyła informację na temat Kosztów dostawy dla tego zamówienia z prośbą o akceptację. Po otrzymaniu takiej akceptacji od Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, zgodnie z ust. 19 powyżej.

 

 1. Wiadomość e-mail od Sprzedawcy tj. potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.

 2. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie procedurę wysyłki zamówienia do Klienta.

 3. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim Koncie Użytkownika w zakładce „Zamówienia”.

 4. Zamówienia realizowane będą na adres wskazany przez Klienta, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz po za jej granicami.

 5. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem bądź stwierdzenia stałej niedostępności Produktu, o którym niezwłocznie powiadomi Klienta.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta.

 7. W przypadku zamówienia dokonywanego poprzez e-mail, o którym mowa w ust. 6 pkt b) i c) powyżej, Sklep wysyła do Klienta niezwłocznie wiadomość e-mail z załączając treść obowiązującego Regulaminu Sklepu oraz fakturę proforma stanowiącą podsumowanie zamówienia złożonego przez klienta i zawierającą w szczególności informacje o zamówionych Produktach [wartość Produktów, Koszt dostawy oraz kwotę łączną do zapłaty], danych sprzedawcy. Przesłana wiadomość zawiera również informację, że opłacenie przesłanej faktury proforma jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta zamówienia Produktów oraz akceptacją treści przesłanego Regulaminu.

 8. Do zawarcia Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 28 powyżej, dochodzi z chwilą, zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy środków pieniężnych stanowiących zapłatę za zamówienie wyszczególnione na przesłanej do Klienta fakturze proforma.

 9. Rezerwacja Towaru dla Klienta jest możliwa w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną na wyraźną prośbę Klienta. W takim wypadku z chwilą dokonania rezerwacji nie dochodzi do zawarcia Umowy na odległość. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w takim przypadku dopiero w siedzibie Sprzedawcy przy obecności obu stron i nie stanowi to zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 z późn.zm.).

 

§ 6 Sposób płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  1. przelew za pośrednictwem usługi płatności PayU,

  2. karta kredytowa,

  3. BLIK,

  4. PayPal,

  5. zwykły przelew na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

  6. za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż, przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

 2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

§ 7 Termin płatności

 

 1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 3 od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. Wszelkie informacje niezbędne do dokonania płatności przelewem, Klient otrzymuje drogą e-mail, po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia.

 5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

 

§ 8 Realizacja zamówienia

 

 1. Sprzedawca zastrzega, że czas realizacji zamówień może się różnić. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

 2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

 3. W sytuacji stwierdzenia przez Sprzedającego stałej niedostępności Produktu, Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć inny Produkt o tych samych właściwościach, przeznaczeniu oraz cenie, bądź od Umowy odstąpić. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o stwierdzeniu stałej niedostępności Produktu.

 4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całości zamówienia.

 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.

 6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

 7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi podczas składania zamówienia.

 8. W przypadku chęci otrzymania faktury vat przez osobę niebędącą konsumentem, konieczne jest podanie numeru NIP Klienta podczas składania zamówienia.

 

§ 9 Korekta zamówienia

 

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.

 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres kontakt@aeromind.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 61 307 10 30 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

 

§ 10 Sposób i koszty dostawy Towaru

 

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego Towaru:

  1. odbiór osobisty w Siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) przy ul. Piątkowskiej 112B, 60-649 Poznań w godzinach 9:00-15:00 w dni robocze – bezpłatnie,

  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszty dostawy są zależne od właściwości Produktu i zostaną podane Klientowi oddzielnie.

 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku dostawy do wybranego paczkomatu, należy się niezwłocznie skontaktować z obsługą paczkomatu.

 4. Klient, nie będący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo na adres kontakt@aeromind.pl.

 

§ 11 Zgłoszenia dotyczące działania Sklepu

 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni prawidłowego działania Sklepu, w szczególności Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich problemów i awarii, które uniemożliwiają poprawne działanie Sklepu.

 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu mogą być zgłaszane na przykład w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: logistyka@aeromind.pl.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za:

  1. awarie i zakłócenia w działaniu sieci Internet, za pośrednictwem której Klient korzysta ze Sklepu,

  2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych Klienta niezbędnych do złożenia Zamówienia,

  3. przerwy w działaniu Sklepu, wynikające z prac koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania lub w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych,

  4. przerwy w świadczeniu usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,

  5. z tytułu utraconych korzyści i/lub strat Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia usługi/ realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, w tym wynikających z zakłóceń w pracy łączy internetowych, ataku terrorystycznego, ataku hakerów, oraz innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn, które mogą wpłynąć na Zamówienie, w tym przyczyn ze strony innych podmiotów (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, e-mailowe, rejestrujące i utrzymujące domeny oraz inne podobne usługi, podmiot obsługujący proces płatności),

  6. opóźnienia lub zakłócenia w wykonaniu Zamówienia wynikające z nieprawidłowego przygotowania lub przekazania danych,

  7. następstwa działań podjętych przez Klienta stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

  8. złośliwe lub naruszające prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu,

  9. przeszkody ze strony oprogramowania,

  10. wirusy, złośliwe oprogramowanie.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 5. Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia niektórych funkcji Sklepu, udostępnienia ich w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ich ilości, jeżeli brak limitów może wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powyższych działań.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku korzystania przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego oprogramowania antywirusowego komputera podłączonego do Internetu.

 7. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

 

§ 12 Gwarancja przy sprzedaży

 

 1. Klient może reklamować Produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Producenta Gwarancji w przypadku, jeżeli jest udzielona Gwarancja.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawień, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient może dokonać zgłoszenia u Sprzedawcy, który jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację Producentowi jako wystawcy Gwarancji.

 3. W tym wypadku Klienta obowiązują zasady postępowania wskazane w Dokumencie Gwarancji, załączonym do Produktu. Powyższe obowiązuje również Klientów będących Konsumentami.

 4. Klient odsyłający Produkt do Sprzedającego w ramach wykonania uprawnień wynikających z Gwarancji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, numer Dokumentu Gwarancji. Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą korzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji, Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 307 10 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 6. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają w przypadku Konsumentów możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową wynikających z rękojmi, określonych w § 13 poniżej.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta w związku z realizacją Umowy.

 8. Klient traci uprawnienia z tytułu Gwarancji, w przypadku naruszenia warunków Gwarancji.

 9. Gwarantem dronów Yuneec jest przedsiębiorstwo Yuneec Europe Gmbh, Nikolaus-Otto- Straße 4, 24568 Kaltenkirchen, NIEMCY. Czas trwania gwarancji jest określany dla danego Produktu w dołączanej karcie gwarancyjnej. Yuneec Europe Gmbh gwarantuje usunięcie wad fabrycznych urządzeń. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (dotyczy Konsumentów).

 

§ 13 Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Towarów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

 7. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz ust. 8 poniżej).

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. żądać obniżenia ceny,

  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

 10. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

 11. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji, Klient może uzyskać wskazówki dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 307 10 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej, lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło, po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 

§ 15 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn.zm.) Klient będący Konsumentem, który zakupił Produkt na odległość – za pośrednictwem Sklepu– ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  2. w przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Produkt zwrócić Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

  1. w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: 1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; 3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; 4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt. 1)–3) powyżej, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych, lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, lub zablokowanie Konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

  1. w przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

  2. w przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;

  3. w przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli Cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) - które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;

  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu uświadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;

  13. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 10. Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych od tego dnia także do Usługobiorcy lub Klienta, będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 11. Ze względu na specyfikę Towarów Sprzedawca prowadzi sprzedaż na odległość dla Klientów będących Konsumentami do wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł brutto.

 12. Zwracany Produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru tj. logi Produktu nie mogą świadczyć o lataniu Produktu i/lub zostać usunięte. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostępny na platformie Sklepu, w sposób umożliwiający jego pobranie przez Konsumenta.

 14. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:

  1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu,

  2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

 15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 16. Odstępując od umowy, Konsument jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię rachunku lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

 17. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 1 powyżej – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

 18. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

 19. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Produktu, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania Produktu.

 20. Konsument powinien odesłać Produkt w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

 21. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: na rachunek bankowy lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

 22. Przesyłki ze zwracanym Produktem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

 

§ 16 Postanowienia dotyczące Bezzałogowych Statków Powietrznych (UAV)

 

 1. Klient zawierając Umowę jest świadomy wynikających z przepisów prawa obostrzeń związanych z Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (UAV), w szczególności, lecz nie wyłącznie, że:

  1. operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego może być osoba pełnoletnia, mająca wystarczające umiejętności oraz wiedzę z zakresu pilotażu modeli zdalnie sterowanych, bądź osoba niepełnoletnia powyżej 14. roku życia za zgodą opiekuna prawnego,

  2. odpowiedzialność prawna, finansowa lub karna za wyrządzone przez Bezzałogowy Statek Powietrzny szkody w mieniu lub zdrowiu oraz za następstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami powietrznymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi zawsze spoczywa na operatorze (lub jego opiekunach prawnych) bezzałogowego statku powietrznego,

  3. loty Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS),

  4. istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych cięższych niż 25 kg,

  5. operator statku powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze,

  6. niedozwolone jest nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego, w szczególności wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (FPV) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (A,B,C,D,E,F w tym w rejonach TMA i CTR lotnisk kontrolowanych) poza wyznaczonymi do tego celu strefami (art. 126 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze),

  7. istnieje obowiązek rejestracji operatora systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP).

 2. Klient otrzymuje od Sprzedającego wraz z Kartą Gwarancyjną, Instrukcję Obsługi, oraz inne wymagane prawem dokumenty przekazane przez Producenta, do których Klient ma obowiązek się stosować. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania Produktu marki Yuneec, Sprzedający wymaga ukończenia darmowego szkolenia, dostępnego na platformie e-learningowej Sprzedawcy.

 3. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego Produktu przed jego uruchomieniem, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź nieprawidłowości w funkcjonowaniu niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy oraz zaprzestania korzystania z Produktu.

 

§ 17 Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie Usługę newslettera wybranym Użytkownikom/ Klientom, polegająca na przesyłaniu zamówionych informacji, ofert, promocji itp.

 2. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach obowiązujących w niniejszym Regulaminie na czas nieokreślony z chwilą dokonania zapisu na newsletter poprzez

  1. uzupełnienie przez Klienta swoich danych w postaci adresu e-mail i zaznaczenie checkboxa „Chcę otrzymywać E-mail Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji) podczas składania zamówienia i / lub zakładania Konta Użytkownika.

 3. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wycofania zgody przez Klienta/ Użytkownika na jego otrzymywanie poprzez kliknięcie na dole wiadomości newslettera "Mamy nadzieję, że lubisz nasze wiadomości. Jeśli nie, możesz się wypisać klikając Unsubscribe here".

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych osobowych podanych przez Klienta/ Użytkownika w trakcie zapisu na Usługę newslettera.

 

§18 Ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy z Użytkownikiem / Klientem, w tym w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru. Przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Klienta / Użytkownika. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. W celach analitycznych i statystycznych, celem poprawy stosowanych funkcjonalności oraz usług – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 5. W celu kierowania przez Administratora treści marketingowych usług własnych w sposób, na który wyraził zgodę Klient / Użytkownik – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu treści marketingowych usług własnych w okresie świadczenia na rzecz Klienta / Użytkownika usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraził zgodę Klient / Użytkownik.

 6. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 8. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy i są to:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres korespondencyjny,

  3. numer telefonu,

  4. adres e-mail,

  5. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

  6. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

 9. Klient / Użytkownik może również w każdym czasie wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

 10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych.

 11. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przebiega zgodnie z Polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 12. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Umowy i zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi lub realizowania zamówienia, archiwizacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania nie będzie dłuższy niż 6 lat od daty wykonania Umowy. Po tym czasie dane są usuwane.

 14. Administrator nie przekaże danych Klienta / Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 15. Klient / Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 19 Prawa autorskie i pokrewne

 

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo, elementów każdego z osobna i wszystkich łącznie, kodu źródłowego są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane, udostępniane.

 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

 4. Klient / Użytkownik nie nabywa na mocy zawartej Umowy żadnych praw do treści zamieszczonych w Sklepie, chyba że zawarta zostanie odrębna umowa w tym zakresie.

 5. Klient/ Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania praw, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 

§ 20 Polityka cookies

 

 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych preferencji Użytkowników.

 2. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

 3. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta / Użytkownika przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta / Użytkownika, w celu dobrania oferty Sklepu do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 4. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

  1. na temat sesji,

  2. ostatnio oglądanych produktów.

 5. Klient / Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

 

§ 21 Usługa odpłatnego wypożyczania Bezzałogowych Statków Powietrznych

 

 1. Oferta Sprzedawcy obejmuje również odpłatne udostępnianie Bezzałogowych Statków Powietrznych na czas naprawy użytkowanego modelu - tzw. „dron zastępczy”.

 2. Szczegółowe warunki opisanej w ustępie 1 usługi zależne są od indywidualnych potrzeb Klienta oraz zostaną udostępnione na wyraźne życzenie osoby zainteresowanej skorzystaniem z takiej usługi.

 3. Osoba, której w trybie niniejszego paragrafu udostępniono Produkt ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z tym udostępnieniem za wyjątkiem tych spowodowanych wadami tkwiącymi w Produkcie.

 

§ 22 Platforma B2B

 

 1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie dla niektórych Klientów dodatkową platformę „B2B”.

 2. Dostęp do platformy B2B następuje wyłącznie po zarejestrowaniu się do niej i udzieleniu dostępu przez Sprzedawcę.

 3. Utworzenie Konta B2B wymaga podania następujących danych, niezbędnych do identyfikacji Użytkownika: loginu, nazwy firmy, adresu e-mail, adresu siedziby, nr. telefonu.

 4. Aktywne Konto na platformie B2B uprawnia Użytkownika w szczególności do:

  1. składania zamówień,

  2. w konkretnych przypadkach - dostępu do udostępnianych indywidualnie systemów kodów rabatowych,

  3. dostępu do modułu pozwalającego na rejestrację projektów odsprzedażowych w ramach Programów, których jest uczestnikiem,

  4. dostępu i przeglądania listy składanych Zamówień,

  5. korzystania z dostępnych w danym momencie rabatów, promocji cenowych itp.,

  6. zarządzania adresami płatności i dostawy,

  7. zmiany hasła i szczegółów Konta.

 5. Logowanie do Konta B2B polega na wpisaniu loginu oraz hasła podawanych podczas rejestracji.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania fałszywych danych. Jeżeli podczas korzystania ze Sklepu nastąpiła zmiana danych, o których mowa wyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku.

 

§23 Opinie

 

 1. Sprzedawca umożliwia wystawianie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

 2. Wystawienie opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie. Formularz ten może jest udostępniony bezpośrednio za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta dopiero po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną od 1-5 (gdzie 5 jest najwyższą oceną) oraz samodzielnie napisać recenzję.

 3. Opinie są wyświetlane w Sklepie po ich zweryfikowaniu przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

 4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od opiniujących, którzy faktycznie zakupili dany Produkt w Sklepie Internetowym lub są faktycznie Klientami Sklepu. W tym celu Sprzedawca podejmuje działania, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od jego faktycznych Klientów, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 5. Zabronione jest dodawanie opinii przez Klientów celem ich wykorzystania do działań bezprawnych, w tym w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient, dodając opinię zobowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 6. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu).

 7. Uwagi lub zastrzeżenia mogą być zgłaszane analogicznie do procedury reklamacyjnej wskazanej powyżej.

 

§24 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy.

 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 3. Językiem właściwym do relacji Sklepu z Klientem będącym Konsumentem jest język polski.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności Sklepu lub zmian w zakresie świadczonych usług, a także w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie, w jakim taka zmiana regulacji prawnych modyfikuje treść niniejszego Regulaminu albo nakłada na Sprzedawcę obowiązek wprowadzenia określonych zmian.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego, Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku.

REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH

 

I Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.

 2. Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładce „Promocje” oraz „Produkt dnia”.

 3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.aeromind.pl

 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

 

II Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.

 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.

 3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.

 

III Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

IV Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:

  1. zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,

  2. w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.

 

V Opis oferty promocyjnej

Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w regulaminie zakupów Sprzedawcy i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje” oraz „Produkt dnia”. Sprzedawca umieszcza w widocznym miejscu poprzednio obowiązującą najniższą cenę obok aktualnej ceny, która obowiązywała w danym kanale sprzedaży w ciągu 30 dni przed promocją.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 2

[*]- niepotrzebne skreślić

[Miejscowość], [data]

AeroMind sp. z o.o. sp.k.,

ul. Piątkowska 112B, 60-649 Poznań

kontakt@aeromind.pl,

tel. +48 613071030

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

Uprawnienia z gwarancji [*]

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………, doręczony mi w dniu …………………….. [towar …………] nr zamówienia ……………………. - jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………………………Wada została stwierdzona w dniu ……………………………

Chcę skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji i w tym celu odsyłam towar na Państwa adres, proszę o wszczęcie procedury gwarancyjnej.

 

Uprawnienia z rękojmi [*]

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………, doręczony mi w dniu …………………….. [towar …………] nr zamówienia ……………………. - jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………………………Wada została stwierdzona w dniu ……………………………

Chcę skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 kc)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 kc)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….. (słownie: …………………..) zł,

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres* ……………………………………………………………………………………………..(art. 560 § 1 kc);

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto * (art. 560 § 1 kc);

Oświadczam, że odeślę towar na Państwa adres w terminie do 14 dni od daty złożenia niniejszego oświadczenia.Załącznik nr 3

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy-> POBIERZ

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: AeroMind sp. z o.o. sp.k., ul. Piątkowska 112B, 60-649 Poznań, kontakt@aeromind.pl, tel. +48 613071030

 

Ja/My ……………………….. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia Umowy …………………………………. / odbioru* ……………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data

 

* Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 4

Polityka prywatności

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest aeroMind sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 112B wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695125, dla której akta rejestrowe prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy, VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu, NIP: 782-274-10-74, REGON: 368269850. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestrowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2 Administrator Danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym dostawy towaru na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a – Twojej zgody oraz Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest marketing bezpośredni.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej.

 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa i zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych.

 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@aeromind.pl.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 10. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz innych dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 12. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 13. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§ 3 Pliki cookies

 1. Witryna www.aeromind.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy aeroMind sp. z o.o., sp.k. w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

pixel